انجمن علمی دانشجویی مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

رویداد‌های انجمن علمی دانشجویی مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
درباره انجمن علمی دانشجویی مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

انجمن علمی دانشجویی مدیریت دانشگاه شهید بهشتی ؛ تشکلی دانشجویی و محلی برای انجام فعالیت های علمی، پژوهشی و فرهنگی ویژه دانشجویان رشته مدیریت می باشد.