رویداد شیرین | sweetevent

رویداد شیرین | sweetevent

رویداد‌ها۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۶۷
ارتباط با رویداد شیرین | sweetevent
شماره برگزارکننده
۰۲۱ ۲۶۷۵۰۴۷۶ (داخلی: ۵۲۵۷)
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره رویداد شیرین | sweetevent

روﯾﺪاد ﺷﯿﺮﯾﻦ، روﯾﮑﺮدى ﻧﻮ ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ روﯾﺪاد با ﭼﺎﺷﻨﻰ هدف‌گذاری، ﻫﻤﺮاﻫﻰ، ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآورى اﺳﺖ. روﯾﮑﺮدى ﮐﻪ در آن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰارى از ﻫﺮ ﭼﯿﺰى ﻣﻬﻤ‎ﺘﺮ اﺳﺖ و شما را به هدف‌هایتان در حوزه‌ بازاریابی می‌رساند.