دبیرخانه برگزاری کنفرانس راهکارهای توسعه کارآفرینی بین الملل

دبیرخانه برگزاری کنفرانس راهکارهای توسعه کارآفرینی بین الملل

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۹
ارتباط با دبیرخانه برگزاری کنفرانس راهکارهای توسعه کارآفرینی بین الملل
وبسایت
http://iedaconf.ir
شماره برگزارکننده
۸۸۴۸۰۸۹۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام