دبیرخانه برگزاری کنفرانس راهکارهای توسعه کارآفرینی بین الملل

دبیرخانه برگزاری کنفرانس راهکارهای توسعه کارآفرینی بین الملل

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹۴
ارتباط با دبیرخانه برگزاری کنفرانس راهکارهای توسعه کارآفرینی بین الملل
وبسایت
http://iedaconf.ir
شماره برگزارکننده
۸۸۴۸۰۸۹۶-۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دبیرخانه برگزاری کنفرانس راهکارهای توسعه کارآفرینی بین الملل

محورهای کنفرانس

  • نقش ﮔﺮوه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ در ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻞ
  • اﺑﻌﺎد، اﻧﻮاع و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﮕﺎه در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻞ
  • ﻣﺤﺼﻮل، ﺧﺪﻣﺖ و ﻓﻦ‌آوری در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻞ
  • رواﺑﻂ ﺷﺒﮑﻪ و ﻧﻘﺶ آن در ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻞ
  • ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻞ
  • ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم‌ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻞ
  • اﺳﺘﺮاﺗﮋی‌ﻫﺎی ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
  • ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎزارﻫﺎی آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ