موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان با همکاری دانشگاه شهید بهشتی

موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان با همکاری دانشگاه شهید بهشتی

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶
ارتباط با موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان با همکاری دانشگاه شهید بهشتی
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۶۲۸۹۴۰-۰۲۱۸۸۶۲۸۹۴۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام