کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۳
ارتباط با کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد
شماره برگزارکننده
۰۳۵۳۸۲۶۵۵۵۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام