شاخه دانشجویی انجمن بین المللی SPE دانشکده نفت آبادان و انجمن علمی مهندسی نفت دانشکده نفت آبادان

شاخه دانشجویی انجمن بین المللی SPE دانشکده نفت آبادان و انجمن علمی مهندسی نفت دانشکده نفت آبادان

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۵
ارتباط با شاخه دانشجویی انجمن بین المللی SPE دانشکده نفت آبادان و انجمن علمی مهندسی نفت دانشکده نفت آبادان
شماره برگزارکننده
۰۹۲۱۵۶۵۵۷۴۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام