انجمن علمی مدیریت بازرگانی (دانشگاه بجنورد)

انجمن علمی مدیریت بازرگانی (دانشگاه بجنورد)

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با انجمن علمی مدیریت بازرگانی (دانشگاه بجنورد)
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام