انجمن علمی مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه صنعتی اصفهان*

انجمن علمی مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه صنعتی اصفهان*

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۷
ارتباط با انجمن علمی مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه صنعتی اصفهان*
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۰۲۲۴۹۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام