شتابدهنده بردیا و انجمن فناوری اطلاعات و نواوری دانشگاه تربیت مدرس

شتابدهنده بردیا و انجمن فناوری اطلاعات و نواوری دانشگاه تربیت مدرس

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۶
ارتباط با شتابدهنده بردیا و انجمن فناوری اطلاعات و نواوری دانشگاه تربیت مدرس
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام