شتابدهنده بردیا و انجمن فناوری اطلاعات و نواوری دانشگاه تربیت مدرس

رویداد‌های شتابدهنده بردیا و انجمن فناوری اطلاعات و نواوری دانشگاه تربیت مدرس
ارتباط با شتابدهنده بردیا و انجمن فناوری اطلاعات و نواوری دانشگاه تربیت مدرس