انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه شهید رجایی

انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه شهید رجایی

رویداد‌ها۷
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۱
ارتباط با انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه شهید رجایی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۹۴۰۰۹۶۶۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام