انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه شهید رجایی

انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه شهید رجایی

رویداد‌ها۶
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۸
ارتباط با انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه شهید رجایی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۹۴۰۰۹۶۶۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام