مجتمع علم و صنعت (نماینده مجتمع فنی تهران در آبادان)

رویداد‌های مجتمع علم و صنعت (نماینده مجتمع فنی تهران در آبادان)
ارتباط با مجتمع علم و صنعت (نماینده مجتمع فنی تهران در آبادان)