انجمن دانشجویان پزشکی ایران

انجمن دانشجویان پزشکی ایران

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۴
ارتباط با انجمن دانشجویان پزشکی ایران
شماره برگزارکننده
۰۹۰۱۳۰۳۴۲۰۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن دانشجویان پزشکی ایران

انجمن علمی دانشجویی کشوري پزشکی دانشگاه ها و دانشکده هاي تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،

نهادي علمی، اجتماعی متشکل از دانشجویان پزشکی دانشگاه ها و دانشکده هاي تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش

پزشکی است که با حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز دانشکده هاي پزشکی دانشگاههاي علوم پزشکی و

خدمات بهداشتی و درمانی تابعه آن، شکل گرفته که با هدف تعامل بین دانشجویان پزشکی در سراسر کشور، در راستاي ارتق ا

دانش و توانمنديهاي دانشجویان پزشکی و نیز خدمترسانی به جامعه و کمک به ارتقاي سلامت، فعالیت میکند. این انجمن ،

با مدیریت و هماهنگی دانشجویان پزشکی و زیر نظر شوراي حمایت و نظارت بر انجمن هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش

پزشکی، اداره میشود.