هاکاتریپ

ارتباط با هاکاتریپ
درباره هاکاتریپ

دبیرخانه هاکاتریپ متشکل از داوطلبان برگزاری این رویداد است که عمدتاً دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی هستند.