فراایده

ارتباط با فراایده
درباره فراایده

فرا ایده سلسله ای از رویدادهای برنامه تجاری سازی دستاوردهای دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف ، جهت آشنایی دانشجویان با نیازهای حوزه های مختلف کشور، کمک به آن ها جهت تفکر و ارائه راهکارهای نوآورانه به منظور حل این نیازها و توانمندسازی آن ها بوسیله توسعه مهارت های مختلف اجتماعی و فناورانه ، به منظور آمادگی برای ورود به عرصه کارآفرینی و کسب وکار می باشد.