ایران‌سایبر‌گیمز و دوتا۲پرشین

ایران‌سایبر‌گیمز و دوتا۲پرشین

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰۰
ارتباط با ایران‌سایبر‌گیمز و دوتا۲پرشین
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۲۲۲۷۲۶۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره ایران‌سایبر‌گیمز و دوتا۲پرشین

لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران - Iran Cyber Games

وبسایت ایران‌سایبر‌گیمز: www.iCG.ir

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی دوﺗﺎدوﭘﺮﺷﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را از ﺳﺎل نود ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و دورهمی ها در اﯾﺮان را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .

وبسایت دوتادوپرشین : www.DotA2Persian.ir