انجمن علمی دانشجویی ACM دانشگاه خوارزمی

انجمن علمی دانشجویی ACM دانشگاه خوارزمی

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۱
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی ACM دانشگاه خوارزمی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام