تیم نوین فناوران

ارتباط با تیم نوین فناوران
درباره تیم نوین فناوران

برگزار کننده رویدادهای استارتاپی

تحلیل و راه اندازی کسب و کار

تسهیل گری و مربی گری استارتاپ ها