انجمن علمی دانشکده برق و کامپیوتر و شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تربیت مدرس

انجمن علمی دانشکده برق و کامپیوتر و شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تربیت مدرس

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۵
ارتباط با انجمن علمی دانشکده برق و کامپیوتر و شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تربیت مدرس
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام