انجمن علمی دانشکده برق و کامپیوتر و شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تربیت مدرس

رویداد‌های انجمن علمی دانشکده برق و کامپیوتر و شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تربیت مدرس
ارتباط با انجمن علمی دانشکده برق و کامپیوتر و شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تربیت مدرس