استارتاپ گرایند اصفهان

رویداد‌های استارتاپ گرایند اصفهان
ارتباط با استارتاپ گرایند اصفهان
درباره استارتاپ گرایند اصفهان

استارتاپ گرایند اصفهان شرکت برای عموم آزاد می باشد و ظرفیت محدود است. برای حضور و هم نشینی با سایر کارآفرینان حوزه کسب و کار اینترنتی، لطفا ثبت نام کنید