evand screen shot

شرکت کنندگان

یکی از بزرگترین دغدغه برگزارکنندگان در ثبت‌نام های آنلاین دریافت و دسترسی به اطلاعات ریز و خاصی است که از شرکت‌کنندگان برای مدیریت رویداد خود نیاز دارند.

evand feature screen shot

سوالات فرم ثبت‌نام به همراه آپلود فایل

شماره دانشجویی، اسم پدر و یا کد ملی شرکت کنندگان را احتیاج دارید؟‌ قبل از تکمیل ثبت‌نام شما می‌توانید هر نوع اطلاعاتی تکمیلی که لازم دارید از شرکت کننده دریافت کنید.

evand feature screen shot

مدیریت شرکت کنندگان

دیگه لیست شرکت کنندگانتان را روی کاغذ یا تو اکسل نگه ندارید. با استفاده از ایوند شرکت کنندگان را در یک نگاه بررسی کنید، اطلاعات آنها را ویراش و حتی برای آنان پیغام بفرستید.