انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رویداد‌ها۲۶
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۹۱
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره برگزارکننده
۰۹۱۰۵۳۷۲۶۲۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام