اولین رویداد نوروز نوآوری با محوریت متنوع سازی اکوسیستم استارت‌آپی و نوآوری و اختتامیه ششمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۶۳۷
دنبال کننده
۲۵
کل رویدادها
۲
رویداد فعال

انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران در ﺳﺎل 1381 ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ از وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺗﺎﺳﯿﺲ شد و فعالیت خود را به عنوان یک انجمن علمی و تخصصی آغاز کرد. اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ در ﻣﯿﺎن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﮐﺸﻮر (ﺑﯿﺶ از 400 اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ) در ﻃﻮل ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺰو انجمن‌های علمی ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ. این اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮآن اﺳﺖ ﺗﺎ در ر...

بیشتر از ۱۷۰ نفر (۸۸%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.

آدرس

تهران خیابان دکتر شریعتی - بالا‌تر از چهارراه قدوسی (قصر) - جنب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(ورودی یک) - سالن همایش‌های شهید قندی

موقعیت جغرافیایی رویداد