" ایران 1400؛ مسائل سیاستی، فرصتها و چالشها" نشست دوم:سیاست واکسیناسیون
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
انجمن علمی قانون
۲۳۲۰
دنبال کننده
۳۳
کل رویدادها

انجمن علمی قانون نهادی وابسته به مرکز پژوهش های دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستای بهبود تعاملات بین رشته ای گام بر می دارد....