خبرنگاری مقدماتی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
بهمن علی بخشی
۶
دنبال کننده
۲
کل رویدادها

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه...