عیدانه ایوندflame-iconتا ۳۱ فروردین ساخت وبینار رایگان شد!
دوره جامع آموزش نرم افزار اس پی اس اس
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
خرید دوره کامل آموزش جامع اس پی اس اس با تخفیف دانشجویی 21درصد
32 جلسه محتوای ضبط شده به شرح ذیل خدمت شما ایمیل می شود:
نرم افزار SPSS یکی از بهترین و پرکاربردترین نرم افزارهای تحلیل داده است و به عنوان یک بسته محاسبات آماری، در بین کاربران از محبوبیت خاصی برخوردار است. بیشتر پایاننامهها و مقالههای علمی، بر خروجیهای آماری این نرمافزار، تکیه دارند.

محتوای کارگاهها به صورت خلاصه به شرح ذیل است: برای دیدن جزئیات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.
شماره
موضوع جلسات
زمان برگزاری
1.
بیان تاریخچه نرم افزار، نحوه نصب و راه اندازی، معرفی انواع متغیرها و تعریف متغیرها در نرم افزار، تنظیمات نوع متغیر، برچسب گذاری متغیرهای کیفی، مشاهده


2.
معرفی شاخص های آمار توصیفی متغیرها، محاسبه شاخص ها در نرم افزار، تفسیر شاخص ها،

3.
معرفی انواع داده های کسری (Ratio-Proportion- Rate) و محاسبه شاخص های آماری مناسب از طریق نرم افزار


4.
تحلیل نسبت Ratio Analysis در نرمافزار SPSS

5.
ترسیم جداول و نمودارهای تک بعدی برای متغیرهای کمی و کیفی، اصلاح نمودارها و جداول، ترسیم نمودارها و جداول دو بعدی و چند بعدی، تفسیر آمارتوصیفی چند متغیری، معرفی گزینه کاربردی Split و نحوه انجام محاسبات تفکیکی

6.
پاک سازی داده ها و معرفی روش های شناسایی داده های پرت، راه حل های موجود برای رفع مشکل وجود داده پرت
10 اسفند 18 الی 20
7.
معرفی مفهوم داده های گم شده و روش های برآورد و جانهی مقادیر گم شده، روش رند سازی مقادیر برآورد شده، معرفی گزینه Select Case برای انجام آنالیزهای انتخابی

8.
معرفی نحوه ادغام چند فایل داده در یک فابل، تولید داده خام از نتایج مطالعات گذشته از طریق گزینه Weighted Case، چینش منظم متغیرها، نحوه محاسبه مجموع نمرات متغیرها

9.
معرفی محتویات گزینه Compute Variable و نحوه بکارگیری آن در محاسبات ثانویه و محاسبه فرمولها و شاخص های تصمیم گیری بر اساس متغیرها

10.
معرفی نحوه دسته بندی متغیرهای کمی و کدگذاری مجدد متغیرهای کیفی به صورت دستی و اتوماتیک، معرفی گزینه Rank Cases و دسته بندی بر حسب شاخص سهک ها، چهارک، دهک ها

11.
بررسی توزیع فراوانی و برهمکنش دو متغیر کیفی از طریق گزینه Cross Tab

12.
آموزش نحوه ساخت نمودارهای پیچیده، معرفی نمودارهای خطی، نمودارهای پراکنش، نمودارهای جمعیتی، نمودارهای خاص P-P و Q-Q

13.
پرسشنامه ها، محاسبات نمره کل، تعریف پرسشنامه و نحوه ورود سوالات پرسشنامه، نحوه ورود سوالات مقیاس لیکرت، نحوه ورود سوالات چند پاسخی، محاسبه مجموع نمره پرسشنامه

14.
تحلیل سوالات پرسشنامه دارای چند پاسخ صحیح
Multiple response analysis

15.
معرفی برخی توزیع های پرکاربرد آماری و برآورد احتمالات پیش بینی بر اساس آنها در نرم افزار

16.
معرفی فرضیه های آماری و انواع آنها، معرفی خطاهای آزمون، مفهوم توان آزمون و سطح اطمینان

17.
معرفی آزمون مقایسه میانگین متغیر کمی با مقدار استاندارد
One sample t- test

18.
معرفی آزمون مقایسه میانگین متغیر کمی در اندازه گیری قبل و بعد، نحوه تنظیم جداول گزارش، تفسیر نتایج
Paired sample t- test


19.
معرفی آزمون مقایسه میانگین در سطوح یک متغیر کیفی دو سطحی، تفسیر نتایج
Independent sample t - test


20.
معرفی آزمون مقایسه میانگین در سطوح یک متغیر کیفی با بیش از دو سطح ، تفسیر نتایج
One way ANOVA

21.
معرفی آزمون مقایسه میانگین دو سطوح دو متغیر کیفی، تفسیر نتایج
Two way ANOVA

22.
معرفی آزمون مقایسه میانگین در بیش از دو بار اندازه گیری، تفسیر نتایج
Repeated Measure ANOVA

23.
مقایسه نسبت های فراوانی در سطوح دو متغیر کیفی، تفسیر نتایج
Chi-Square test و مقایسه نسبت های فراوانی در سطوح یک متغیر اسمی در دو مرتبه اندازه گیری، تفسیر نتایج
McNemar's test

24.
معرفی شاخص ارتباط خطی دو متغیر کمی، شاخص ارتباط یکنواخت یک متغیر کمی و یک متغیر کیفی، تئوری و عملی، تفسیر نتایج
Pearson and Spearman correlation coefficients
معرفی شاخص ارتباط خطی دو متغیر کیفی، تئوری و عملی، تفسیر نتایج
Phi (φ) and Cramer's V

25.
معرفی شاخص بررسی توافق بین نظرات ارزیابی
Cohen's kappa coefficient


26.
معرفی ضریب همبستگی درون خوشه ای (ICC)و محاسبه ضریب همسانی درونی آلبفای کرونباخ و سایر ضرایب پایایی


27.
معرفی آزمون های بررسی نرمال بودن توزیع داده ها


28.
معرفی آزمون ناپارامتری جایگزین مقایسه میانگین متغیر کمی با مقدار استاندارد
Wilcoxon signed rank test
معرفی آزمون ناپارامتری جایگزین آزمون مقایسه میانگین متغیر کمی در اندازه گیری قبل و بعد، نحوه تنظیم جداول گزارش، تفسیر نتایج
Wilcoxon Test


29.
معرفی آزمون ناپارامتری جایگزین آزمون مقایسه میانگین در سطوح یک متغیر کیفی دو سطحی، تفسیر نتایج
Mann-whitney U Test


30.
معرفی آزمون ناپارامتری جایگزین آزمون مقایسه میانگین در سطوح یک متغیر کیفی با بیش از دو سطح ، تفسیر نتایج
Kruskal – Wallis H test


31.
معرفی ارتباط دو متغیر با کنترل اثر متغیر سوم
Partial correlation coefficients

32.
معرفی مدل آماری تعیین اثر عوامل مختلف بر یک متغیر کمی پیوسته
Linear regression


۲۹ اسفند
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید کل دوره جامع آموزش نرم افزار اس پی اس اس به صورت غیر دانشجویی با تخفیف 20 درصد
۲۹ اسفند
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
خرید دوره آمار توصیفی در اس پی اس اس
14 جلسه محتوا:
1.
بیان تاریخچه نرم افزار، نحوه نصب و راه اندازی، معرفی انواع متغیرها و تعریف متغیرها در نرم افزار، تنظیمات نوع متغیر، برچسب گذاری متغیرهای کیفی، مشاهده


2.
معرفی شاخص های آمار توصیفی متغیرها، محاسبه شاخص ها در نرم افزار، تفسیر شاخص ها،

3.
معرفی انواع داده های کسری (Ratio-Proportion- Rate) و محاسبه شاخص های آماری مناسب از طریق نرم افزار


4.
تحلیل نسبت Ratio Analysis در نرمافزار SPSS

5.
ترسیم جداول و نمودارهای تک بعدی برای متغیرهای کمی و کیفی، اصلاح نمودارها و جداول، ترسیم نمودارها و جداول دو بعدی و چند بعدی، تفسیر آمارتوصیفی چند متغیری، معرفی گزینه کاربردی Split و نحوه انجام محاسبات تفکیکی

6.
پاک سازی داده ها و معرفی روش های شناسایی داده های پرت، راه حل های موجود برای رفع مشکل وجود داده پرت

7.
معرفی مفهوم داده های گم شده و روش های برآورد و جانهی مقادیر گم شده، روش رند سازی مقادیر برآورد شده، معرفی گزینه Select Case برای انجام آنالیزهای انتخابی

8.
معرفی نحوه ادغام چند فایل داده در یک فابل، تولید داده خام از نتایج مطالعات گذشته از طریق گزینه Weighted Case، چینش منظم متغیرها، نحوه محاسبه مجموع نمرات متغیرها

9.
معرفی محتویات گزینه Compute Variable و نحوه بکارگیری آن در محاسبات ثانویه و محاسبه فرمولها و شاخص های تصمیم گیری بر اساس متغیرها

10.
معرفی نحوه دسته بندی متغیرهای کمی و کدگذاری مجدد متغیرهای کیفی به صورت دستی و اتوماتیک، معرفی گزینه Rank Cases و دسته بندی بر حسب شاخص سهک ها، چهارک، دهک ها

11.
بررسی توزیع فراوانی و برهمکنش دو متغیر کیفی از طریق گزینه Cross Tab

12.
آموزش نحوه ساخت نمودارهای پیچیده، معرفی نمودارهای خطی، نمودارهای پراکنش، نمودارهای جمعیتی، نمودارهای خاص P-P و Q-Q

13.
پرسشنامه ها، محاسبات نمره کل، تعریف پرسشنامه و نحوه ورود سوالات پرسشنامه، نحوه ورود سوالات مقیاس لیکرت، نحوه ورود سوالات چند پاسخی، محاسبه مجموع نمره پرسشنامه

14.
تحلیل سوالات پرسشنامه دارای چند پاسخ صحیح
Multiple response analysis
۲۹ اسفند
۵۰۰,۰۰۰ تومان
خرید دوره آمار استنباطی -18 جلسه

15.
معرفی برخی توزیع های پرکاربرد آماری و برآورد احتمالات پیش بینی بر اساس آنها در نرم افزار

16.
معرفی فرضیه های آماری و انواع آنها، معرفی خطاهای آزمون، مفهوم توان آزمون و سطح اطمینان
17.
معرفی آزمون مقایسه میانگین متغیر کمی با مقدار استاندارد
One sample t- test

18.
معرفی آزمون مقایسه میانگین متغیر کمی در اندازه گیری قبل و بعد، نحوه تنظیم جداول گزارش، تفسیر نتایج
Paired sample t- test


19.
معرفی آزمون مقایسه میانگین در سطوح یک متغیر کیفی دو سطحی، تفسیر نتایج
Independent sample t - test


20.
معرفی آزمون مقایسه میانگین در سطوح یک متغیر کیفی با بیش از دو سطح ، تفسیر نتایج
One way ANOVA

21.
معرفی آزمون مقایسه میانگین دو سطوح دو متغیر کیفی، تفسیر نتایج
Two way ANOVA

22.
معرفی آزمون مقایسه میانگین در بیش از دو بار اندازه گیری، تفسیر نتایج
Repeated Measure ANOVA


23.
مقایسه نسبت های فراوانی در سطوح دو متغیر کیفی، تفسیر نتایج
Chi-Square test و مقایسه نسبت های فراوانی در سطوح یک متغیر اسمی در دو مرتبه اندازه گیری، تفسیر نتایج
McNemar's test

24.
معرفی شاخص ارتباط خطی دو متغیر کمی، شاخص ارتباط یکنواخت یک متغیر کمی و یک متغیر کیفی، تئوری و عملی، تفسیر نتایج
Pearson and Spearman correlation coefficients
معرفی شاخص ارتباط خطی دو متغیر کیفی، تئوری و عملی، تفسیر نتایج
Phi (φ) and Cramer's V

25.
معرفی شاخص بررسی توافق بین نظرات ارزیابی
Cohen's kappa coefficient


26.
معرفی ضریب همبستگی درون خوشه ای (ICC)و محاسبه ضریب همسانی درونی آلبفای کرونباخ و سایر ضرایب پایایی


27.
معرفی آزمون های بررسی نرمال بودن توزیع داده ها

28.
معرفی آزمون ناپارامتری جایگزین مقایسه میانگین متغیر کمی با مقدار استاندارد
Wilcoxon signed rank test
معرفی آزمون ناپارامتری جایگزین آزمون مقایسه میانگین متغیر کمی در اندازه گیری قبل و بعد، نحوه تنظیم جداول گزارش، تفسیر نتایج
Wilcoxon Test


29.
معرفی آزمون ناپارامتری جایگزین آزمون مقایسه میانگین در سطوح یک متغیر کیفی دو سطحی، تفسیر نتایج
Mann-whitney U Test

30.
معرفی آزمون ناپارامتری جایگزین آزمون مقایسه میانگین در سطوح یک متغیر کیفی با بیش از دو سطح ، تفسیر نتایج
Kruskal – Wallis H test


31.
معرفی انواع همبستگی های دو متغیر و همبستگی جزئی ارتباط دو متغیر با کنترل اثر متغیر سوم
Partial correlation coefficients


32.
معرفی مدل آماری تعیین اثر عوامل مختلف بر یک متغیر کمی پیوسته
Linear regression

۲۸ اسفند
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۳
دنبال کننده
۷
کل رویدادها
۶
رویداد فعال

مرکز مدل سازی داده های سلامت- علوم پزشکی یزد...