عیدانه ایوندflame-iconتا ۳۱ فروردین ساخت وبینار رایگان شد!
روش های آماری داده کاوی و یادگیری ماشین در  SPSS
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیط دانشجویی خرید کل دوره با تخفیف
محتوای دوره:
جلسه اول: معرفی مفاهیم داده کاوی و یادگیری ماشین، معرفی انواع یادگیری، آماده سازی داده ها
جلسه دوم: مدل رگرسیون خطی
جلسه سوم: رگرسیون لجستیک باینری
جلسه چهارم: رگرسیون لجستیک اسمی
جلسه پنجم: رگرسیون لجستیک رتبه ای
جلسه ششم: مدل نزدیکترین همسایگی
جلسه هفتم: خوشه بندی به روش K-Means
جلسه هشتم: روش Two-step cluster Analysis
جلسه نهم: درخت تصمیم
جلسه دهم: آنالیز تشخیصی Discriminant Analysis
جلسه یازدهم: تحلیل منحنی مشخصه عملکرد ROC Curve Analysis
جلسه دوازدهم: روش های کاهش بعد داده ها- تحلیل عاملی
جلسه سیزدهم: روش های کاهش بعد داده ها - Correspondence analysis
جلسه چهاردهم: مدل سازی سری های زمانی 1
جلسه پانزدهم: مدل سازی سری زمانی 2
جلسه شانزدهم: شبکه عصبی مصنوعی
۲۹ اسفند
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
بلیط غیر دانشجویی خرید کل دوره با تخفیف
محتوای دوره:
جلسه اول: معرفی مفاهیم داده کاوی و یادگیری ماشین، معرفی انواع یادگیری، آماده سازی داده ها
جلسه دوم: مدل رگرسیون خطی
جلسه سوم: رگرسیون لجستیک باینری
جلسه چهارم: رگرسیون لجستیک اسمی
جلسه پنجم: رگرسیون لجستیک رتبه ای
جلسه ششم: مدل نزدیکترین همسایگی
جلسه هفتم: خوشه بندی به روش K-Means
جلسه هشتم: روش Two-step cluster Analysis
جلسه نهم: درخت تصمیم
جلسه دهم: آنالیز تشخیصی Discriminant Analysis
جلسه یازدهم: تحلیل منحنی مشخصه عملکرد ROC Curve Analysis
جلسه دوازدهم: روش های کاهش بعد داده ها- تحلیل عاملی
جلسه سیزدهم: روش های کاهش بعد داده ها - Correspondence analysis
جلسه چهاردهم: مدل سازی سری های زمانی 1
جلسه پانزدهم: مدل سازی سری زمانی 2
جلسه شانزدهم: شبکه عصبی مصنوعی
۲۹ اسفند
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
بلیط دانشجویی جلسه اول
جلسه اول: معرفی مفاهیم داده کاوی و یادگیری ماشین، معرفی انواع یادگیری، آماده سازی داده ها در نرم افزار SPSS
معرفی نرم افزار اختصاصی کاووش داده SPSS MODELER
۱۵ اردیبهشت
۳۰,۰۰۰ تومان
بلیط غیر دانشجویی جلسه اول
جلسه اول: معرفی مفاهیم داده کاوی و یادگیری ماشین، معرفی انواع یادگیری، آماده سازی داده ها در نرم افزار SPSS
معرفی نرم افزار اختصاصی کاووش داده SPSS MODELER
۱۵ اردیبهشت
۴۵,۰۰۰ تومان
بلیط دانشجویی جلسه دوم
انواع مدل رگرسیون
رگرسیون خطی و غیر خطی
پیش فرض های مدل رگرسیون خطی
روش های ارزیابی خوبی مدل
نحوه ساخت دامی وریبل (متغیر تصنعی)
تفسیر ضرایب مدل و گزارش نتایج
۱۶ اردیبهشت
۶۰,۰۰۰ تومان
بلیط غیر دانشجویی جلسه دوم
انواع مدل رگرسیون
رگرسیون خطی و غیر خطی
پیش فرض های مدل رگرسیون خطی
روش های ارزیابی خوبی مدل
نحوه ساخت دامی وریبل (متغیر تصنعی)
تفسیر ضرایب مدل و گزارش نتایج
۱۶ اردیبهشت
۹۰,۰۰۰ تومان
بلیط دانشجویی جلسه سوم
مدل رگرسیون لجستیک باینری
پیش فرض های مدل
معرفی مفهوم نسبت شانس
مفهوم ضریب تعیین اصلاح شده
۱۷ اردیبهشت
۱۰۰,۰۰۰ تومان
بلیط غیر دانشجویی جلسه سوم
مدل رگرسیون لجستیک باینری
پیش فرض های مدل
معرفی مفهوم نسبت شانس
مفهوم ضریب تعیین اصلاح شده
۱۷ اردیبهشت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بلیط دانشجویی جلسه چهارم
رگرسیون لجستیک اسمی
Nominal logistic regression
پیش فرض های مدل
معرفی مفهوم نسبت شانس
مفهوم ضریب تعیین اصلاح شده
تفسیر ضرایب
۱۸ اردیبهشت
۱۰۰,۰۰۰ تومان
بلیط غیر دانشجویی جلسه چهارم
رگرسیون لجستیک اسمی
Nominal logistic regression
پیش فرض های مدل
معرفی مفهوم نسبت شانس
مفهوم ضریب تعیین اصلاح شده
تفسیر ضرایب
۱۸ اردیبهشت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بلیط دانشجویی جلسه پنجم
رگرسیون لجستیک رتبه ای
Ordered Logistic Regression
پیش فرض های مدل
معرفی مفهوم نسبت شانس
مفهوم ضریب تعیین اصلاح شده
تفسیر ضرایب
۱۹ اردیبهشت
۱۰۰,۰۰۰ تومان
بلیط غیر دانشجویی جلسه پنجم
رگرسیون لجستیک رتبه ای
Ordered Logistic Regression
پیش فرض های مدل
معرفی مفهوم نسبت شانس
مفهوم ضریب تعیین اصلاح شده
تفسیر ضرایب
۱۹ اردیبهشت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بلیط دانشجویی جلسه ششم
مدل یادگیری ماشین همسایگی نزدیک
Nearest Neighbor
پیش فرض های مدل
نحوه اجرا در نرم افزار SPSS
گزارش و تفسیر نتایج
۲۰ اردیبهشت
۱۰۰,۰۰۰ تومان
بلیط غیر دانشجویی جلسه ششم
۲۰ اردیبهشت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بلیط دانشجویی جلسه هفتم
معرفی مفهوم خوشه بندی
روش خوشه بندی K-Means
روش Two Step Cluster
پیش فرض ها
نحوه انجام مدل در نرم افزار SPSS
گزارش نتایج و تفسیر
۲۱ اردیبهشت
۱۰۰,۰۰۰ تومان
بلیط غیر دانشجویی جلسه هفتم
معرفی مفهوم خوشه بندی
روش خوشه بندی K-Means
روش Two Step Cluster
پیش فرض ها
نحوه انجام مدل در نرم افزار SPSS
گزارش نتایج و تفسیر
۲۱ اردیبهشت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بلیط دانشجویی جلسه هشتم
روش داده کاوی خوشه بندی سلسله مراتبی
انواع روش ها
پیش فرض هر روش
نحوه انجام در نرم افزار SPSS
نحوه گزارش و تفسیر نتایج
۲۲ اردیبهشت
۱۰۰,۰۰۰ تومان
بلیط غیر دانشجویی جلسه هشتم
روش داده کاوی خوشه بندی سلسله مراتبی
انواع روش ها
پیش فرض هر روش
نحوه انجام در نرم افزار SPSS
نحوه گزارش و تفسیر نتایج
۲۲ اردیبهشت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بلیط دانشجویی جلسه نهم
مدل داده کاوی درخت تصمیم
الگوریتم های مختلف یادگیری مدل
پیش فرض ها
نحوه انجام در نرم افزار SPSS
نحوه گزارش و تفسیر نتایج
نحوه گزارش
۲۳ اردیبهشت
۱۰۰,۰۰۰ تومان
بلیط غیر دانشجویی جلسه نهم
مدل داده کاوی درخت تصمیم
الگوریتم های مختلف یادگیری مدل
پیش فرض ها
نحوه انجام در نرم افزار SPSS
نحوه گزارش و تفسیر نتایج
نحوه گزارش
۲۳ اردیبهشت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بلیط دانشجویی جلسه دهم
مدل داده کاوی تحلیل تشخیصی
پیش فرض های مدل
نحوه اجرای مدل در نرم افزار SPSS
نحوه گزارش و تفسیر نتایج
۲۴ اردیبهشت
۱۰۰,۰۰۰ تومان
بلیط غیر دانشجویی جلسه دهم
مدل داده کاوی تحلیل تشخیصی
پیش فرض های مدل
نحوه اجرای مدل در نرم افزار SPSS
نحوه گزارش و تفسیر نتایج
۲۴ اردیبهشت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بلیط دانشجویی جلسه یازدهم
منحنی مشخصه عملکرد
نحوه تعیین نقاط برش در متغیرهای کمی
نحوه تفسیر منحنی
مقایسه عملکرد دو مدل داده کاوی یا دو الگوریتم یادگیری ماشین از طریق منحنی مشخصه عملکرد.
آزمون مقایسه دو منحنی عملکرد
مثال های عملی و اجرا در نرم افزار SPSS
نحوه گزارش نتایج و تفسیر
۲۵ اردیبهشت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بلیط غیر دانشجویی جلسه یازدهم
منحنی مشخصه عملکرد
نحوه تعیین نقاط برش در متغیرهای کمی
نحوه تفسیر منحنی
مقایسه عملکرد دو مدل داده کاوی یا دو الگوریتم یادگیری ماشین از طریق منحنی مشخصه عملکرد.
آزمون مقایسه دو منحنی عملکرد
مثال های عملی و اجرا در نرم افزار SPSS
نحوه گزارش نتایج و تفسیر
۲۵ اردیبهشت
۲۰۰,۰۰۰ تومان
بلیط دانشجویی جلسه دوازدهم
روش کاهش بعد داده ها از طریق تحلیل عاملی
پیش فرض های مدل
روش های استخراج ابعاد
روش های چرخش ابعاد
ذخیره احتمالات پیش بینی
نحوه انجام در نرم افزار SPSS
گزارش نتایج و تفسیر
۲۶ اردیبهشت
۱۰۰,۰۰۰ تومان
بلیط غیر دانشجویی جلسه دوازدهم
روش کاهش بعد داده ها از طریق تحلیل عاملی
پیش فرض های مدل
روش های استخراج ابعاد
روش های چرخش ابعاد
ذخیره احتمالات پیش بینی
نحوه انجام در نرم افزار SPSS
گزارش نتایج و تفسیر
۲۶ اردیبهشت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بلیط دانشجویی جلسه سیزدهم
روش داده کاوی کاهش بعد داده ها - Correspondence analysis
پیش فرض های مدل
ذخیره احتمالات پیش بینی
نحوه انجام در نرم افزار SPSS
گزارش نتایج و تفسیر
۲۷ اردیبهشت
۱۰۰,۰۰۰ تومان
بلیط غیر دانشجویی جلسه سیزدهم
روش داده کاوی کاهش بعد داده ها - Correspondence analysis
پیش فرض های مدل
ذخیره احتمالات پیش بینی
نحوه انجام در نرم افزار SPSS
گزارش نتایج و تفسیر
۲۷ اردیبهشت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بلیط دانشجویی جلسه چهاردهم
روش داده کاوی مدل سازی سری زمانی
تعریف سری زمانی
انواع مدل های سری زمانی
بررسی ایستایی
سری های زمانی ایستا
بررسی پیش فرض ها
نمودارهای اختصاصی
پیش بینی و تفسیر
۲۸ اردیبهشت
۱۰۰,۰۰۰ تومان
بلیط غیر دانشجویی جلسه چهارم
روش داده کاوی مدل سازی سری زمانی
تعریف سری زمانی
انواع مدل های سری زمانی
بررسی ایستایی
سری های زمانی ایستا
بررسی پیش فرض ها
نمودارهای اختصاصی
پیش بینی و تفسیر
۲۸ اردیبهشت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بلیط دانشجویی جلسه پانزدهم
معرفی مدل های سری زمانی اتورگرسیو
معرفی مدل های میانگین متحرک
معرفی مدل سری زمانی ARIMA
نحوه انجام پیش بینی بر اساس مدل ARIMA
نحوه اجرای مدل در نرم افزار SPSS
نحوه گزارش و تفسیر نتایج
۲۹ اردیبهشت
۱۰۰,۰۰۰ تومان
بلیط غیر دانشجویی جلسه پانزدهم
معرفی مدل های سری زمانی اتورگرسیو
معرفی مدل های میانگین متحرک
معرفی مدل سری زمانی ARIMA
نحوه انجام پیش بینی بر اساس مدل ARIMA
نحوه اجرای مدل در نرم افزار SPSS
نحوه گزارش و تفسیر نتایج
۲۹ اردیبهشت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بلیط دانشجویی جلسه شانزدهم
مدل شبکه عصبی مصنوعی
معرفی مفاهیم اساسی مدل
MULTI LAYER PERCEPTRON
روش های مقیاس بندی متغیرها
نحوه آموزش و ارزیابی مدل
معرفی انواع روش های آموزش Batch, online , Mini-Batch
آنالیز اهمیت متغیرهای ورودی مدل
تفسیر نتیجه دسته بندی
محاسبه احتمالات پیش بینی
تنظیمات مدل در نرم افزار SPSS
گزارش نتایج و تفسیر عملکرد مدل
۳۰ اردیبهشت
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بلیط غیر دانشجویی جلسه شانزدهم
مدل شبکه عصبی مصنوعی
معرفی مفاهیم اساسی مدل
MULTI LAYER PERCEPTRON
روش های مقیاس بندی متغیرها
نحوه آموزش و ارزیابی مدل
معرفی انواع روش های آموزش Batch, online , Mini-Batch
آنالیز اهمیت متغیرهای ورودی مدل
تفسیر نتیجه دسته بندی
محاسبه احتمالات پیش بینی
تنظیمات مدل در نرم افزار SPSS
گزارش نتایج و تفسیر عملکرد مدل
۳۰ اردیبهشت
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴۳
دنبال کننده
۷
کل رویدادها
۶
رویداد فعال

مرکز مدل سازی داده های سلامت- علوم پزشکی یزد...