عیدانه ایوندflame-iconتا ۳۱ فروردین ساخت وبینار رایگان شد!
روش های آماری روانسنجی پرسشنامه
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیط دانشجویی کل دوره با تخفیف 18 درصد
محتوای کارگاه 9 جلسه ای روش های آماری روانسنجی پرسشنامه
جلسه اول:
معرفی انواع روش های جمع آوری اطلاعات،
معرفی انواع پرسشنامه ها به لحاظ اجرا
معرفی انواع پرسشنامه ها به لحاظ محتوا
معرفی انواع مقیاس ها در سوالات پرسشنامه
معرفی انواع خطاها در مطالعات پرسشنامه ای
معرفی انواع سوالات باز، بسته، نیمه بسته و چند پاسخی
مروری بر اصول اساسی طراحی سوالات پرسشنامه

جلسه دوم:
پرسشنامه های ترجمه شده
نامه کسب اجازه از مولفان و تطبیق فرهنگی
پرسشنامه های طراحی شده
مفهوم روانسنجی
مفهوم روایی و انواع
روایی صوری و شاخص های آماری محاسبه آن
مفهوم پایایی
جلسه سوم:
معرفی مفهوم روایی محتوایی
روش همیلتون در محاسبه روایی محتوایی
معرفی شاخص های CVR و CVI
معرفی شاخص های ارزیابی توافق بین نظرات ارزیابان
جلسه چهارم:
روایی پیشگو و روش های سنجش آن
روایی تشخیصی و روش های سنجش آن
روایی ملاک (روایی پیش بین و روایی همزمان)
جلسه پنجم:
روایی سازه (روایی همگرایی و روایی واگرایی)
معرفی تحلیل عاملی و اجزای آن

جلسه ششم:
آموزش تحلیل عاملی در نرم افزار SPSS
بررسی پیش فرض ها و تفسیر نتایج

جلسه هفتم:
معرفی تحلیل عاملی تاییدی
مبانی نظری مدل
مقدمات کار با نرم افزار AMOS

جلسه هشتم:
آموزش تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار SPSS و AMOS
طراحی مدل و نکات لازم و گزارش نتایج

جلسه نهم:
معرفی انواع پایایی و روش های محاسبه آنها
نحوه گزارش نتایج و نگارش مقاله روانسنجی پرسشنامه
۲۸ اسفند
۴۰۰,۰۰۰ تومان
بلیط غیر دانشجویی کل دوره با تخفیف 17 درصد
محتوای کارگاه 9 جلسه ای روش های آماری روانسنجی پرسشنامه
جلسه اول:
معرفی انواع روش های جمع آوری اطلاعات،
معرفی انواع پرسشنامه ها به لحاظ اجرا
معرفی انواع پرسشنامه ها به لحاظ محتوا
معرفی انواع مقیاس ها در سوالات پرسشنامه
معرفی انواع خطاها در مطالعات پرسشنامه ای
معرفی انواع سوالات باز، بسته، نیمه بسته و چند پاسخی
مروری بر اصول اساسی طراحی سوالات پرسشنامه

جلسه دوم:
پرسشنامه های ترجمه شده
نامه کسب اجازه از مولفان و تطبیق فرهنگی
پرسشنامه های طراحی شده
مفهوم روانسنجی
مفهوم روایی و انواع
روایی صوری و شاخص های آماری محاسبه آن
مفهوم پایایی
جلسه سوم:
معرفی مفهوم روایی محتوایی
روش همیلتون در محاسبه روایی محتوایی
معرفی شاخص های CVR و CVI
معرفی شاخص های ارزیابی توافق بین نظرات ارزیابان
جلسه چهارم:
روایی پیشگو و روش های سنجش آن
روایی تشخیصی و روش های سنجش آن
روایی ملاک (روایی پیش بین و روایی همزمان)
جلسه پنجم:
روایی سازه (روایی همگرایی و روایی واگرایی)
معرفی تحلیل عاملی و اجزای آن

جلسه ششم:
آموزش تحلیل عاملی در نرم افزار SPSS
بررسی پیش فرض ها و تفسیر نتایج

جلسه هفتم:
معرفی تحلیل عاملی تاییدی
مبانی نظری مدل
مقدمات کار با نرم افزار AMOS

جلسه هشتم:
آموزش تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار SPSS و AMOS
طراحی مدل و نکات لازم و گزارش نتایج

جلسه نهم:
معرفی انواع پایایی و روش های محاسبه آنها
نحوه گزارش نتایج و نگارش مقاله روانسنجی پرسشنامه
۲۸ اسفند
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴۳
دنبال کننده
۷
کل رویدادها
۶
رویداد فعال

مرکز مدل سازی داده های سلامت- علوم پزشکی یزد...