کاور
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
پیش ثبت نام
۳۰ مهر
رایگان

اطلاعات کارگاه آموزشی

دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند:

کارگاه آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM بر اساس استاندارد مدل سازی فرآیندهای کسب و کار BPMN 2.0 ,استاندارد DMN و در بستر نرم افزار Camunda BPMS 

 

لینک کانال اینستاگرام آموزشهای تخصصی:

https://www.instagram.com/pro.learninghub/

لینک گروه WhatsApp کارگاه آموزشی:

 https://chat.whatsapp.com/EISOpiqYsgb3QP2XAXyoZF

کانال تلگرام علم داده (data science) و فرآیندکاوی (Process mining) دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

https://t.me/SUTprocessmining

معرفی نرم افزار Camunda

ﺑﺮﺧﯽ از ویژگی های فنی-نرم افزاری نرم افزار Camunda  ﮐﻪ آﻧﺮا از دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزد به شرح زیر است:

·       ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ کامل از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪﻟﺴﺎزی BPMN 2.0 و اﺳﺘﺎﻧﺪارد مدلسازی قواعد تصمیم DMN 

·       ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻣﮑﺎن نسخه گذاری و ثبت سوابق فرایندها

·       ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﮔﻠﻮﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ 

·       ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن  

·       اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ KPI ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی از آﻧﻬﺎ

·       ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺷﺪن ﮔﺮدش ﮐﺎرﻫﺎ و ﻓﺮﻣﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن  

·       اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮای ﺳﯿﮑﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ, ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻏﺬ و اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن

·       تغییر ﭘﺬﯾﺮی و اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎده و ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺮم اﻓﺰار   

تاریخ های برگزاری کارگاه آموزشی

پنجشنبه و جمعه 6 و 7 بهمن ماه 1401 ساعت ۱۰.۳۰ الی ۱۳.۳۰ به وقت ایران 
پنجشنبه و جمعه 13 و 14 بهمن ماه 1401  ساعت ۱۰.۳۰ الی ۱۳.۳۰ به وقت ایران 

پنجشنبه و جمعه 20 و 21 بهمن ماه 1401  ساعت ۱۰.۳۰ الی ۱۳.۳۰ به وقت ایران 
پنجشنبه و جمعه 27 و 28 بهمن ماه 1401  ساعت ۱۰.۳۰ الی ۱۳.۳۰ به وقت ایران

سرفصل‌های کارگاه:

·     بخش اول: معرفی استاندارد BPMN 2.0 و مبانی مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM

o      تشریح عناصر و نمادهای پایه و پیشرفته مدل‌سازی فرآیندهای کسب و کار در استاندارد BPMN 2.0

o      اشیاء ارتباط دهنده (swimlanes و Pool, Lane)

o      خطوط شناوری (توالی ها، پیغام ها و پیوندها)

o      وظایف در استاندارد BPMN 2.0

o      قواعد و انواع درگاه‌‎های تصمیم‌گیری (Gateway) در استاندارد BPMN 2.0

o      کاربرد المان های پیشرفته مدل سازی فرآیندها در استاندارد BPMN 2.0

o      انواع رویدادها و قواعد تصمیم در استاندارد BPMN 2.0

o      درگاه‌‎های تصمیم‌گیری وابسته به رویداد

o      زیرفرآیندها و الگوهای فرآیندی (جریان های برگشتی و دوباره کاری)

o      مصنوعات در استاندارد BPMN 2.0

o      چالش ها و درس آموخته ها در مدل سازی فرآیندهای کسب و کار

o      بررسی اشتباهات متداول در مدل سازی فرآیندهای کسب و کار

 

بخش دوم (نرم افزار Camunda) :

o      معرفی و مقایسه نرم افزارهاي برتر  BPMS

o      آشنایی با شرکت Camunda

o      آموزش دانلود و راه اندازی نرم افزار Camunda

o      معرفی ابزارهای مختلف شرکت Camunda جهت مدلسازی، پیاده سازی و مانیتورینگ فرآیندها

o      آشنایی با محیط Camunda Modeler

o      آشنایی با محیط Camunda BPM  و معرفی ماژول های آن (Tasklist,Cockpit,Admin)

o      مدلسازی و پیاده سازی یک مثال ساده با استفاده از Camunda

 

o      معرفی کامل ماژول Tasklist

§       نحوه آغاز یک نمونه فرآیند

§       مشاهده جزئیات فعالیت ها

§       نحوه مرتب سازي فعالیت ها بر اساس آیتم هاي مختلف

§       نحوه ایجاد و ویرایش فیلترها (کارتابل هاي سفارشی)

§       نحوه نمایش متغیرهای فرآیند در کارتابل

 

o      معرفی کامل ماژول Admin

§       مشاهده لیست کاربران و تعریف کاربر جدید

§       مشاهده و تعریف گروه های کاربری

§       نحوه افزودن کاربر به گروه های کاربری

§       نحوه فعالسازی Camunda با استفاده از License 30 روزه

§        نحوه تخصیص دسترسی ها به کاربران و گروه های کاربری

§       معرفی مهم ترین و پرکاربردترین سطوح دسترسی

§       نحوه مشاهده لاگ کاربری

 

o      معرفی کامل ماژول Cockpit

§       مشاهده وضعیت فرآیندهای در حال اجرا

§       مشاهده مقادیر متغیرهای فرآیند

§       مفهوم Incident

§       توقف و اجرای مجدد فرآیند در حال اجرا

§       نحوه تغییر ورژن فرآیندهای درحال اجرا

§        بازگشت به یک یا چند مرحله قبل در فرآیند در حال اجرا

§       بررسی گزارشات موجود

§       مفاهیم Deployment Id، Definition Id و Instance Id

§       انجام عملیات دسته ای بر روی فرآیندها

§       نحوه مشاهده نمودار Heatmap فرآیند در حال اجرا

 

o      آشنایی با استاندارد DMN

§       مفهوم Decision Table

§       مفهوم Literal Expression

§       آشنایی با زبان FEEL

§       مفهوم Hit Policy

§       بررسی استاندارد طی یک مثال

 

o      معرفی ماژول Camunda Optimize

§       نحوه ایجاد گزارش Heatmap

§       نحوه ایجاد گزارشات و تعریف شاخص

§       نحوه ایجاد داشبورد

§       آشنایی با مفهوم Alert

o      معرفی نوتیشن های پرکاربرد استاندارد BPMN و نحوه استفاده از آنها طی پیاده سازی فرآیندهای نمونه 

• Pool and Lane Conception

• Tasks (user task, manual task, script task, service task, send & receive task)

• Gateways (Exclusive, Parallel, Inclusive, Event Based)

• Events (Timer, Message, Links, …)

• Signal Events

• Boundary Events (Interrupting & Non-Interrupting)

• Subprocess

• Call Activity

• Event Subprocess

§       نحوه تخصیص فعالیت به کاربر، گروه کاربري و کاربران کاندید

§       نحوه تعیین زمان انجام و پیگیري فعالیت

§       شروع یک فرآیند با استفاده از API  در نرم افزار Postman

 

منابع کارگاه آموزشی

·     BPMN 2.0 Specification

·     https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/About-BPMN/

·     Fundamentals of Business Process Management, Springer Heidelberg New York Dordrecht London

·     https://courses.cs.ut.ee/2020/bpm/Main/Lectures

·     BPM CBOK® - ABPMP International (http://www.eabpm.org/)

·     Bruce Silver, BPMN Method & Style (2nd Edition), Cody-Cassidy Press 2012

·     ABPMP - The Association of BPM Professionals International

·     http://www.bpmn.org/

·     https://bpm.com/

·     https://www.bpminstitute.org/

·     http://fundamentals-of-bpm.org/

Camunda

·     https://camunda.com

·     https://docs.camunda.org

·     https://forum.camunda.org

مخاطبین

مدیران، کارشناسان و دانشجویان رشته مهندسی صنایع، مهندسی نرم افزار، مدیریت کسب و کار، MBA، مدیریت فناوری اطلاعات و سایر علاقه مندان به حوزه مدل‌سازی و طراحی و پیاده سازی فرآیندهای سازمانی در BPMS 

مدرسان کارگاه آموزشی

دکتر عرفان حسن نایبی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

https://www.linkedin.com/in/erfan-hassannayebi-12370051/

مهندس محمد رضا داودی، مدرس و مشاور حوزه BPM

https://www.linkedin.com/in/mohammad-reza-davoodi-30a951122/

گالری تصاویر

سخنرانان

عرفان حسن نایبی
عرفان حسن نایبی
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
محمد رضا داودی
محمد رضا داودی
مدرس و مشاور حوزه استقرار فرآیندهای سازمان در بستر BPMS
۱۹۶۴
دنبال کننده
۲۶
کل رویدادها
۵
رویداد فعال

بیشتر از ۱۱۰ نفر (۸۸%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

پنج‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۰

فرآیندکاوی با نرم افزار Celonis

 • آنلاین
 • از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰

دوره ی آنلاین آموزش Primavera

 • آنلاین
 • ۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • انجمن علمی مهندسی صنایع صنعتی اصفهان
شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۰

دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه های EPC

 • آنلاین
 • از ۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
 • محمدعلی مجیدیان
دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۰

دوره آنلاین هکر قانونمند CEHv11

 • آنلاین
 • ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • مرکز تخصصی آپا دانشگاه رازی