رویداد به پایان رسیده است!
برنامه ریزی اجتماع محور برای توسعه محلی سلطانیه در تاریخشنبه ۲۵ مهربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

برنامه ریزی اجتماع محور برای توسعه محلی سلطانیه

شروع:
شنبه ۲۵ مهر ۹۴ ۱۶:۰۰
پایان:
شنبه ۲۵ مهر ۹۴ ۱۸:۰۰
مکان: تهران
موضوع: / خیریه
برنامه ریزی اجتماع محور برای توسعه محلی سلطانیه
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "برنامه ریزی اجتماع محور برای توسعه محلی سلطانیه" با راهنمایی دکتر حسین ایمانی جاجرمی و با مشاوره دکتر سید احمد فیروزآبادی و داوری دکتر غلامرضا غفاری برگزار خواهد شد.

پژوهش حاضر به منظور تدوین برنامه ریزی اجتماع محور در جهت توسعه محلی سلطانیه انجام شده است. ضرورت این امر با توجه به نبود برنامه جامع و محلی برای استفاده از ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و زیرساختی این شهر و هم چنین وجود نگاه کالبدی و حاشیه ای طرح های موجود برای توسعه محلی سلطانیه توجیه پذیر است. از این رو سعی شده است که با بهره گیری از روش برنامه ریزی اجتماع محور در جهت رفع مسائل و نیازهای این شهر اقدام گردد. زیرا رویکردهای جدید توسعه، حاکی از افزایش مشارکت ذی نفعان در مراحل مختلف آن است. بدین ترتیب رویکرد توسعه اجتماع محور با مد نظر قرار دادن اجتماع محلی به عنوان هدف و عامل توسعه، سعی در کاهش اثرات سوء توسعه از بالا و ایجاد تمرکززدایی در توسعه، همراه با تقویت جامعه مدنی، سرمایه اجتماعی و ایجاد توسعه اقتصادی دارد.

روش مورد استفاده در این پژوهش، تلفیقی از روش کمی و کیفی با بهره گیری از تکنیک های مصاحبه، مشاهده، بحث گروهی و تحلیل ثانویه است. مراحل انجام کار عبارتند از: تشکیل گروه اقدام، تعیین شاخص ها، گردآوری و تحلیل داده ها به بر اساس گروه های کودکان، جوانان، سالخوردگان، زنان و میانسالان اجتماع محلی، ترسیم چشم انداز و تدوین بیانیه ماموریت.

برآیند پژوهش، تدوین برنامه هایی برای توسعه محلی سلطانیه در زمینه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی است که با تکیه بر ظرفیت های محلی در جهت پاسخگویی به نیازها و نیل به توسعه محلی سلطانیه است. تدوین برنامه توسعه به شیوه اجتماع محور علاوه بر اینکه موجب بالا رفتن مشارکت اجتماعی همراه با توانمندسازی اجتماع محلی می شود، به دلیل مقیاس محلی و نگاه غیر کالبدی به توسعه، مکمل مناسبی برای برنامه های توسعه در سطح ملی و طرح های جامع توسعه و عمران شهری و هادی روستایی است.


آدرس:تهران تهران - بزرگراه جلال آل احمد - دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران - نیم طبقه دوم - سالن دکتر شریعتی