رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

پنج‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰

دوره جامع مدیریت اسناد و مدارک مهندسی (DCC)

 • آنلاین
 • رایگان
 • شرکت پارس سامان جهان
پنج‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۰

کارگاه استاندارد BPMN و نرم افزار Bizagi Studio

 • آنلاین
 • از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۳۰

دوره آنلاین/حضوری هکر قانونمند CEHv11

 • آنلاین
 • از ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
 • مرکز تخصصی آپا دانشگاه رازی
یک‌شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰

دوره‌های تخصصی زبیکس در نمایندگی رسمی Zabbix

 • آنلاین
 • رایگان
 • شرکت سدیدآفرین
کاور
"دوره ی آنلاین آموزش نرم افزار Power BI" در تاریخ پنج‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۰۰ به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیت آزاد
-
۳۵۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
بلیت دانشجویی
-
۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
بلیت دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
-
۲۵۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
بلیت گروهی آزاد (حداقل دو نفر )
-
۲۸۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
بلیت گروهی دانشجویی (حداقل دو نفر )
-
۲۳۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
بلیت گروهی دانشجویان صنعتی اصفهان(حداقل دو نفر )
-
۱۸۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق

توضیحات

 

انجمن علمی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار مینماید

سر فصل های دوره :

·        

سرفصل های دوره : 

1.     تفاوت بین Data و Dataset و Database

2.     Data Type

a.      Qualitative

                                                    i.     Ordinal

                                                  ii.     Nominal

b.     Quantitative

                                                    i.     Interval

                                                  ii.     Ratio

3.     تفاوت بین Data Engineers | Data Analyst | Machine learning | Data Science

4.     Process Data Science

5.     Process Business Intelligence

6.     تفاوت بین Business Intelligence VS Data Science

7.     معرفی سایت جامع Kaggle 

8.     معرفی ابزار های تخصصی هوش تجاری

9.     علت استفاده از نرم افزار Power BI

10.  Excel & Power BI به همراه مثال عملی

11.  Different Traditional BI & Self-Service BI

12.  شرح کامل تفاوت های بین نرم افزار های هوش تجاری

13.  معرفی مقدماتی نرم افزار Power BI

14.  معرفی نسخه های مختلف Power BI

a.      Power BI Desktop

b.     Power BI Desktop RS

c.      Power BI Report Server

d.     Power BI Service

e.      Power BI Mobile

15.  معرفی Data Source های مربوط به Power BI

16.  معرفی قسمت های مختلف Power BI

a.      Power View

b.     Modeling 

c.      Data

d.     Power Query

17.  سه اصل اساسی برای رسم نمودار ها

a.       شناسایی داده های یک سازمان  یا Business Understanding

                                                    i.     Types Data

                                                  ii.     Correlation Data

                                                iii.     Part Data Management

                                                iv.     Distribution Data

                                                  v.     Quality Data

b.     شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد ( KPI )

                                                    i.     شرح KPI

                                                  ii.     شاخص های کلیدی عملکرد در حوزه مخابرات

                                                iii.     ویژگی های یک شاخص کلیدی عملکرد

                                                iv.     فرآیند شناخت شاخص های یک سازمان

                                                  v.     پروژه عملی 1

c.      شناسایی نمودار مناسب

18.  شرح قسمت Power View

a.      Visualization

                                                    i.     نحوه ی انتخاب نمودار مناسب

                                                  ii.     نمودار های Default برنامه

1.     نمودار های مقایسه ای

a.      Bar Chart

b.     Clustered Bar Chart & Clustered Column Chart

c.      Stacked Bar Chart & Stacked Column Chart

d.     100% Stacked Bar / Column Chart

2.     نمودار های روند

a.      Line Chart

b.     Area Chart

c.      Scatter Plot

3.     نمودار های جز به کل

a.      Pie Chart

b.     Donut Chart

c.      Tree Map

4.     نمودار های جریان

a.      Funnel Chart

5.     نمودار های رتبه بندی

a.      Table

b.     Matrix

6.     نمودار های جغرافیایی

a.      Map

b.     Filled Map

7.     نمودار های نمایش عددی

a.      Card

b.     Multi Row Card

c.      KPI

8.     رسم نمودار با زبان برنامه نویسی R

9.     رسم نمودار با زبان برنامه نویسی Python

                                                iii.     نمودار های Extension دار برنامه

1.     نحوه ی استفاده از نمودار های بیرونی

2.     نمودار Word Cloud به همراه مثال 

3.     نمودار Star

4.     نمودار های مقایسه ای

a.      Radar / Spider

b.     Bubble Chart

c.      Dot Plot

5.     نمودار های روند

a.      Calendar by Tallan

b.     Race Bar Chart

c.      Table Heat Map

6.     نمودار های جز به کل

a.      Aster Plot

7.     نمودار های جریان

a.      Pulse Chart

8.     نمودار های توزیع

a.      نمودار Histogram

9.     نمودار های نمایش عددی

a.      KPI Ticker

                                                iv.     Extension های کاربری (نمودار نیستند)

1.     Hierarchy Slicer

2.     نمودار های جغرافیایی

a.      Globe Map

b.     Flow Map                               

3.     Play Axis

                                                  v.     نکات مربوط به Chart ها

1.     تنظیمات مربوط به نمودار ها

2.     Sort By Chart

3.     Drill Up & Down در نمودار ها

b.     Filed

                                                    i.     ایجاد Hierarchy 

1.     روش 1

2.     روش 2

c.      Format

                                                    i.     Page

                                                  ii.     Chart

d.     Analytics

                                                    i.     Trend Line

                                                  ii.     Y Axis

                                                iii.     X Axis

                                                iv.     Min Line

                                                  v.     Max Line

                                                vi.     Average Line

                                               vii.     Median Line

                                             viii.     Percentage Line

                                                ix.     Forecast

e.      Canvas

f.      Tabs

                                                    i.     Home

1.     Format Painter

2.     Quick Measure 

                                                  ii.     Insert

1.     New Page

2.     Bottom

                                                iii.     Modeling

1.     Manage Relationships

2.     تعریف پارامتر در Power View

                                                iv.     View

1.     Format Painter

2.     Theme

3.     Page View

4.     Mobile Layout

5.     Selection Pane

                                                  v.     Data/Drill 

1.     Visual Table

2.     Data Point Table

3.     Drill Through

4.     گروه بندی فیلد ها

                                                vi.     Format 

1.     Edit interactions 

2.     Selection Pane

g.     Filter

                                                    i.     عددی

                                                  ii.     متنی

19.  نحوه ی فراخوانی داده

a.      Excel

b.     CSV

c.      Text

d.     WEB

                                                    i.     شرح کامل نحوه ی ورود داده

                                                  ii.     شرح امکان Table Example در نحوه ی ورود داده از وب

e.      SQL Server

f.      Folder

g.     Oracle

h.     فراخوانی داده با ساختار یکسان – داده های متفاوت به دو روش

                                                    i.     زبان M

                                                  ii.     Folder

i.       موارد دیگر

20.  پیش پردازش داده

a.      شرح کلی مراحل پیش پردازش داده 

                                                    i.     Data Integration

                                                  ii.     Outlier Data Management

                                                iii.     Missing Value Management

                                                iv.     Part Data Management

                                                  v.     Normalization & Standardization

                                                vi.     Convert Qualitative Data to Quantitative

                                               vii.     Unbalanced Data Management

                                             viii.     Feature Selection

                                                ix.     reducing the dimensionality

1.     PCA

2.     Correlation

b.     معرفی Power Query

                                                    i.     Data types داخل Power Query

1.     Decimal Number

2.     Fixed Decimal Number

3.     Whole Number

4.     Percentage

5.     Date/time

6.     Date

7.     Time

8.     Duration

9.     Text

10.  True False

11.  Binary

                                                  ii.     Split یا جداسازی

1.     معرفی انواع Split برنامه

a.      By Delimiter

b.     By Number of Characters

c.      By Positions

d.     By Lowercase to Uppercase

e.      By Uppercase to Lowercase

f.      By Digit non-Digit

g.     By Non-Digit to Digit

2.     شرح تنظیمات مربوط به Split 

3.     همراه با مثال عملی

                                                iii.     Tab format و شرح کامل انواع آن به همراه مثال عملی

1.     Lowercase

2.     UPPERCASE

3.     Capitalize Each Word

4.     Trim

5.     Clean

6.     Add Prefix

7.     Add Suffix

                                                iv.     Tab Extract و شرح کامل انواع آن به همراه مثال عملی

1.     Length

2.     First Characters

3.     Last Characters

4.     Range

5.     Text Before Delimiter

6.     Text After Delimiter

7.     Text Between delimiters

                                                  v.     Group By و شرح کامل آن به همراه مثال عملی

                                                vi.     توضیح انواع Remove Columns

1.     Remove Column

2.     Remove Others Column

                                               vii.     توضیح انواع Remove Rows به همراه مثال عملی

1.     Remove Top Rows 

2.     Remove Bottom Rows 

3.     Remove Alternate Rows 

4.     Remove Duplicates 

5.     Remove Blank Rows 

6.     Remove Errors 

                                             viii.     توضیح انواع Keep Rows به همراه مثال عملی

1.     Keep Top Rows 

2.     Keep Bottom Rows 

3.     Keep Range of Rows 

4.     Keep Duplicates 

5.     Keep Errors به

                                                ix.     Join کردن

1.     شرح کامل انواع Join

a.      Left Outer

b.     Right Outer

c.      Full Outer

d.     Inner Join

e.      Left Anti

f.      Right Anti

2.     تنظیمات Join در برنامه

3.     مثال های کاربردی

                                                  x.     Append کردن داده ها

1.     شرح کامل Append کردن

2.     مثال کاربری

                                                xi.     تفاوت بین Append و Join

                                               xii.     Replace کردن

                                             xiii.     Sort کردن

                                             xiv.     حساب کردن سال ، ماه ، روز ، فصل و ... از Date 

                                               xv.     Pivot & Unpivot کردن به همراه مثال

                                             xvi.     Transpose کردن داده به همراه مثال

                                           xvii.     مثال کاربردی از Pivot & unpivot & Transpose 

                                         xviii.     Custom Column

                                             xix.     Column From Example

                                               xx.     Conditional Column

                                             xxi.     Merage Column

                                           xxii.     فرق بین Duplicate و Reference

                                         xxiii.     تنظیمات مربوط به Data Source

                                          xxiv.     زبان M 

1.     معرفی توابع M

2.     مثال های کاربردی با  استفاده از زبان M

a.      آماده کردن داده های Text Mining

b.     جداسازی متن ها به 3 روش

                                                                                                                i.     Column From Example

                                                                                                              ii.     تعریف Function با زبان M

                                                                                                            iii.     Custom Column

21.  قسمت Data برنامه

a.      معرفی زبان DAX

                                                    i.     Format نوشتن زبان Dax 

                                                  ii.     مقایسه دو زبان M  و DAX

                                                iii.     معرفی Category های توابع DAX

b.     Operation in DAX

c.      Comparison Operators

d.     Text Concatenation operator

e.      Logical Operators

f.      Operator Precedence

g.     Data Types Used in DAX & Excel

h.     ایجاد

                                                    i.     Table

1.     تابع GROUPBY

2.     تابع GENERATESERIES

3.     تابع TOPN

4.     تابع VALUES

5.     تابع Row

                                                  ii.     Quick Measure

                                                iii.     Calculated Column و Calculate Measure

1.     Aggregation Function به همراه مثال

a.      تابع CountRows

b.     تابع Average

c.      تابع AverageX

d.     تابع Sum

e.      تابع Sumx

f.       تابع Max

g.     تابع Maxx

h.     تابع Min

2.     Statistical Function

a.      تابع Rankx

b.     تابع var.p و Std.p

c.      تابع var.s و Std.s

d.     تابع varx.p و Stdx.p

e.      تابع varx.s و Stdx.s

3.     Date & Time Function به همراه مثال

a.      تابع Datediff

b.     تابع Today

c.      تابع Now

d.      تابع Calendar

e.      تابع Year

f.      تابع Month

g.     تابع Day

4.     Time Intelligence Function به همراه مثال

a.      تابع SAMEPERIODLASTYEAR

b.     تابع DATEADD

c.      تابع DATESBETWEEN

d.     تابع LASTEDATE

e.      تابع DATESINPERIOD

f.      تابع TOTALYTD

g.     تابع TOTALMTD

h.     تابع TOTALQTD

5.     Filter Function به همراه مثال

a.      تابع ISFILTERED

b.     تابع ALLSELECTED

c.      تابع ALL

                                                                                                                i.     تفاوت بین دو تابع ALL & ALLSELECTED

d.     تابع Filter

e.      تابع LookUpValue

f.      تابع SelectedValue

g.     تابع ALL

h.     تابع Calculate

6.     Information Function به همراه مثال

a.      تابع CONTAINS

7.     Text Function به همراه مثال

a.      تابع Concatenate 

b.     تابع ContanateX

c.      تابع Exact

d.     تابع Find

e.      تابع Fixed

f.      تابع Format

g.     تابع MID

h.     تابع Lower

i.       تابع LEN

j.       تابع Left

k.     تابع Right

l.       تابع Search

m.   تابع Rept

n.     تابع Replace

o.     تابع substitute

8.     Logical Function به همراه مثال

a.      تابع IF 

b.     تابع Switch 

c.      تابع And 

d.     تابع Or 

e.      تابع IFERROR

f.      تابع IN

9.     Math and Tring Function

a.      تابع Divide

22.  Modeling

a.      شرح Relation

b.     تنظیمات مربوط به Relation

c.      شرح کلید های خارجی و کلیدی

d.     انواع Relationships

e.      Active & inactive Relation

f.      ایجاد Relation به دو روش

                                                    i.     Manual

1.     Manage Relationships

2.     Drag کردن فیلد ها

                                                  ii.     Auto Detect 

g.     حل مشکل وجود رابطه های Inactive

                                                    i.     Method 1 به همراه مثال

                                                  ii.     Method 2 به همراه مثال

23.  کاربرد ها و امکانات بسیار مهم در پروژه های هوش تجاری

a.      جدول Date 

                                                    i.     ایجاد آن در Microsoft Excel

                                                  ii.     تنظیمات مربوط به Date

                                                iii.     حساب کردن سال ، ماه ، روز ، فصل و ... از Date در Power Query 

1.     تنظیمات روز های هفته ( شنبه اول هفته)

b.     تحلیل حساسیت در Power View

1.     مثال اول

2.     مثال دوم

c.      فارسی کردن داشبورد

d.     تعریف Style برای داشبورد

                                                    i.     تعریف Style برای داشبورد

                                                  ii.     نحوه ی نوشتن Style

                                                iii.     سایت های ارائه ی  Style بدون نیاز کد نویسی

e.      Tooltips

f.      Drill Through

g.     Q & A

                                                    i.     Format نوشتاری برای سوالات Q & A 

                                                  ii.     تنظیمات مربوط به Q & A 

h.     تنظیمات Page مربوط به داشبورد

                                                    i.     Page Information

                                                  ii.     Page Size

                                                iii.     Page Background

24.  پیش بینی در Power BI

a.      مفهوم پیش بینی

b.     مفهوم میانگین و انحراف معیار و میانه و واریانس

c.      تفاوت جامعه و نمونه

d.     مثال های کاربردی

25.  نرم افزار DAX Studio

26.  تفاوت بین داشبورد و گزارش

27.  نکات تکمیلی 

a.      معرفی سایت های کاربردی

b.     انواع Format های خروجی

c.      نکات مهم در طراحی داشبورد

28.  Power BI Service

a.      توضیح

b.     نحوه Publish کردن به Cloud Microsoft 

c.      نحوه ی دریافت لینک داشبورد 

d.     مشخص کردن دسترسی کاربران به داشبورد

e.      معرفی Template های داشبورد خود برنامه

f.      امکانات مربوط به Power BI Service

                                                    i.     Analyze in excel

                                                  ii.     Quick Insight 

29.  بحث هزینه های یک پروژه هوش تجاری

30.  پروژه های کورس

a.      داشبورد 1

b.     داشبورد 2

 

 

 

 

 

 

سوالات متداول

آنلاین
بیگ بلوباتن
بله مدرک معتبر انجمن علمی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان داده میشود.
بله_کلیه جلسات ضبط میشود و میتوانید بارها به صورت آنلاین مشاهده کنید.
در صورت بروز مشکل میتوانید به آیدی تلگرامی @iesupport پیام دهید.
جمعه های ساعت 9 الی 13
بله-مباحث از صفر تدریس خواهد شد.

برگزارکننده

مدرس

۱۰۱۸
دنبال کننده
۳۳
کل رویدادها

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان تشکلی دانشجویی  است که دوره های آموزشی ،مسابقات علمی ،نشست و گردهمایی برگزار میکند ....

بیشتر از ۱۵۰ نفر (۸۵%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.